اسکرین شات های از نسخه ی جدید Whatsapp ; قابلیت تماس صوتی برای کیت کتی ها

اسکرین شات هایی به دست ما رسیده است که طبق منبع ، این اسکرین شات ها از نسخه ی جدید…

ادامه ←